Mittwoch, 25. September 2019

#با_کمال_پوزش_از_رفقای_خواننده_'#نه_سخد'#خاص


با کمال پوزش از رفقای خواننده 'نه سخد' خاص
از آنجائی که در دو سال گذشته در حال پژوهش کتابی بر مبنای مبارزه زنان علیه مردسالاری در پرو بوده ام (بر مبنا و در پس شرکت در دومین سال تظاهرات قهرمانانه زنان پرو بنام "نه یکی کمتر"- در سال 2017- در ادامه راه زنان سلحشور آرژانتینی- و گرفتن عکس)، متاسفانه مجبور شدم که ترجمه کتاب 'فتح نان' رفیق پیتر کروپوتکین را به تعویق باندازم.ولی،خوشبختانه باید بعرضتان برسانم که،روند ویراستاری کتاب تا قبل از پایان سال میلادی باتمام و چاپ آن در اوایل 2020 بسرانجام خواهد رسید(در چارچوب مردم شناسی تصویری، دومین کتابم در پرو). بامید آنکه در شش ماه اول سال جدید میلادی-حتما- ترجمه کتاب رفیق کروپوتکین را نیز به سر منزل مقصود برسانم.
نابود باد مردسالاری - زنده باد آنارکوفمینسم
پیمان پایدار

Keine Kommentare: